Dluhové poradenství

0 +
Let zkušeností
0 +
Dlužníků ve správě
0 + mld.
Kč v přezkoumaných dluzích

Vaše jistota

Insolvence
Harvan

Prezentace funkce – 13 let praxe v oboru a zkušeností v oddlužení a konkursech napříč celou republikou,
V rámci výkonu funkce – máme ve správě řízení v oddlužení, konkursy fyzických a právnických osob a likvidace společností
Za dobu výkonu funkce jsem byl ustanoven ve více jak 750 řízeních (oddlužení a konkursy) s výší přes 1,3 mld. přihlášených dluhů věřitelů,

Na co se nás klienti nejčastěji ptají?

Nejčastější dotazy – před oddlužením

Ano, i jako OSVČ můžete žádat o povolení oddlužení, není tedy třeba živnost přerušovat či ukončovat.

Ano, dle stávající právní úpravy i v případě, že máte dluhy z podnikání např. vůči finančnímu úřadu, zákonné platby na sociální a zdravotní pojištění, penále, nehrazené faktury za dodání zboží či služeb, tak i v takových případech můžete o oddlužení požádat. Aktuálně není ani pro „vstup“ do oddlužení rozhodující výše takových dluhů, popř. jejich vzájemných poměr s dluhy soukromými (dluhy z podnikání vs dluhy vzniklé „na rodné číslo“)

Ano i s takovými případy se v praxi setkáváme. Zákon stanový, že dlužník je povinen při podání žádosti o oddlužení doložit své příjmy za 12 měsíců zpětně. Jsou případy, že dlužník takové doložitelné příjmy nemá, a nebo má příjmy pouze za část roku. I v takových případech lze o oddlužení požádat a není třeba čekat 12 měsíců, než budete např. disponovat 12 výplatními páskami. Důležité je jednotlivé skutečnosti, které se k příjmu dlužníka vztahují insolvenčnímu soudu vylíčit a dle možností co nejlépe doložit. V minulosti jsme tedy zpracovávali i takové klienty, kteří měli buď nedoložitelný příjem ze zahraničí (sezónní pracovníci) a nebo právě z důvodu práce „na černo“.

Ano, existence pobírání tzv. rodičovského příspěvku samo o sobě nebrání vstupu do oddlužení. Obvykle se spíše setkáváme se situací, že tento příjem je však v nepostižitelné výši (oficiálně dle pravidel občanského soudního řádu pro srážky z příjmů, že se z něho nedá ničeho zabavit), v takovém případě lze úspěšně požádat o oddlužení. V takových případech dostatečný příjem zajišťuje buď manžel/manželka dlužníka a nebo se příjem doplňuje tzv. darovací smlouvou či smlouvou o důchodu s třetí osobou – typicky partnerem dlužníka/ce nebo rodinným příslušníkem.

Ano i v případě, že jste evidován aktuálně na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání nebrání úspěšnému podání návrhu na oddlužení a následnému schválení oddlužení. V takovém případě se příjem dlužníka/ce doplňuje o tzv. darovací smlouvu či smlouvu o důchodu s třetí osobou.

Ano v případě, že jste ve zkušební době, nebrání tato skutečnosti podání návrhu na povolení oddlužení a následnému schválení oddlužení. V průběhu řízení buď bude pracovní poměr nadále trvat a pokud nikoliv, tak si v průběhu řízení zajistíte jiné zaměstnání.

Záznam/zápis v rejstříku trestů jednoznačně nebrání podání žádosti o povolení oddlužení. Situaci je nutné individuálně posoudit kdy, pokud nebudou záznamy vyloženě za úmyslnou trestnou činnost majetkové povahy, tak ostatní zápisy oddlužení nebrání.

V případě zápisu za úmyslnou majetkovou trestnou činnost, tak i takové případy jsme v praxi řešili s tím, že situace je vždy na individuálním posouzení, aktuální příjmové situaci klienta, a případné náhrady výši škody. Nicméně i v takových případech se nám podařilo dosáhnout povolení oddlužení klienta, kdy následně v průběhu žádosti o povolení oddlužení je na přiděleném insolvenčním správci, věřitelích dlužníka a insolvenčním soudu posoudit, zda-li dlužník nesleduje svým návrhem na povolení oddlužení nepoctivý záměr. Zároveň je třeba pamatovat na skutečnost, že v případě přiznání osvobození u takového dlužníka, osvobození nedopadá na pohledávky věřitelů, kteří mají za dlužníkem pohledávku z titulu náhrady škody za majetkovou trestnou činnost. Nicméně i tak je oddlužení pro klienta přínosné, protože na ostatní typy běžných nároky přiznané osvobození dopadá. Klient se tak tedy tímto krokem vypořádá se svými ostatními věřiteli a po skončení oddlužení může o to více „pracovat“ na sanování vzniklé škody.

Ano i v takovém případě je možné o oddlužení požádat. V případě, že odsouzený má možnost ve výkonu trestu pracovat, tak oddlužení je možné hradit z této odměny v opačném případě – absence příjmů by bylo nutné nahradit/doplnit příjem smlouvou o důchodu či darovací smlouvou s třetí osobou.

Dluhy v zahraničí nebrání podání návrhu na povolení oddlužení. V případě, že si takových závazků je klient vědom je nezbytné, aby klient na takové dluhy upozornil a označil zahraničního věřitele a odhadovanou výši dluhu. V praxi se zejména sekáváme s klienty, kteří občas mají závazky zejména ze sousedních zemí jako Slovensko, Polsko, Německo apod.

Ano i v takovém případě můžete požádat o povolení oddlužení např. cizinec s trvalým či přechodným pobytem. Rozhodující je splňování základních podmínek pro vstup do oddlužení.

Ano i v takovém případě je vstup do oddlužení za určitých podmínek možný. Není tedy nutné čekat např. na první exekuci apod. Naopak se typicky jedná o situaci, kdy klient ještě žádné exekuce nemá, avšak jeho aktuální příjmy nepostačují k úhradě všech jeho závazků a jakékoliv nové závazky/půjčky by jeho situaci ještě zhoršili. Naopak včasné řešení situace a povolení oddlužení zabrání navyšování závazků o soudní poplatky, pokuty a úroky z prodlení, odměny právních zástupců věřitelů a exekutorů.

Ano i v případě „nízké“ výše dluhů lez o oddlužení požádat. Výše dluhů není insolvenčním zákonem stanovena. V rámci naší praxe jsme se již setkali s klienty, kteří měli dluhy v řádu desítek tisíc korun i několika milionové závazky.

Ano i v takových případech je oddlužení řešitelné. Našim klientům se specifikací věřitelů a závazků běžně pomáháme. Typická je situace, kdy klient po stěhování či rozvodu listinami o svých závazcích nedisponuje.

Ano, tato skutečnost nebrání podání návrhu na povolení oddlužení. Je však důležité, aby dlužník tyto své zahraniční věřitele v návrhu na povolení oddlužení uvedl.

Přepnout – obsah

V případě podání návrhu na povolení oddlužení k insolvenčnímu soudu, jste povinen/a nadále řádně hradit výživné dle rozsudku soudu o výživné nebo dle dohody rodičů dítěte. Výživné je nutné hradit ze svých příjmů až do vydání usnesení o schválení oddlužení „schválení splátkového“ kalendáře insolvenčním soudem. V daném usnesení insolvenční soud určí první plátkový měsíc. Od tohoto měsíce budou Vašemu insolvenčnímu správci zasílány srážky z vašeho příjmu a výživné bude hrazeno prostřednictvím insolvenčního správce. Vy jste nadále povinen zajistit dostatečné příjmy a splátky do oddlužení, aby výživného bylo řádně hrazeno.

Nejčastější dotazy – v průběhu oddlužení

V případě, že bylo oddlužení povoleno, vydá insolvenční soud usnesení, kterým dlužníku oddlužení povolí, přidělí dlužníku insolvenčního správce s zároveň je dlužníku uložena povinnost hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení. V případě společného oddlužení manželů se jedná o částku 1633,50 Kč vč. DPH a v případě jednotlivce částka 1089,- Kč vč. DPH.  Bankovní účet na úhradu této platby Vám sdělí Váš insolvenční správce. Tuto platbu jste tedy povinen hradit měsíčně za každý započatý měsíc ode dne povolení oddlužení do měsíce, kdy dojde ke schválení oddlužení a určení prvního splátkového měsíce. Následující měsíc tuto platbu již hradit nemusíte, protože tato platba bude automaticky zahrnuta v měsíčních splátkách oddlužení.

V případě, že byste zálohu na náklady řízení nehradili, jedná se v takovém případě o porušení povinnosti určené soudním usnesením a hrozí, že Vaše oddlužení by v takovém případě nemuselo být schváleno pro lehkomyslný či nedbalý přístup k plnění povinností dlužníka v řízení.

Nové dluhy vzniklé v oddlužení (po datu úpadku) obecně nejsou v oddlužení komplikací. Typicky se jedná o průběžně vznikající závazky/dluhy – záloha na energie, paušály a poplatky za telekomunikace apod. Důležité však je, že tyto „nové dluhy“ je třeba hradit řádně a však, aby se takový „nový dluh“ nedostal do prodlení. V případě existence takového dluhu by tato skutečnost mohla vyústit při neřešení situace až ke zrušení schváleného oddlužení.

V případě, že máte povinnost hradit běžné výživné je třeba toto hradit řádně a včas k rukám oprávněné osoby (zákonný zástupce nezletilého dítěte, popř. k rukám již zletilého dítěte), a to i po podání návrhu na povolení oddlužení až do té doby než Vám bude od soud  doručeno usnesení o schválení oddlužení. Obvykle od následujícího měsíce je poté insolvenčním soudem stanoven první splátkový měsíc a výživné je následně hrazeno Vašich z měsíčních splátek/srážek prostřednictvím plateb od insolvenčního správce.

Běžné, popř. i dlužné výživné má specifický charakter. V řízení ho není třeba přihlašovat na formuláři přihláška pohledávky v 2 měsíční propadné lhůtě. Výživné či jeho změnu lze tedy uplatňovat v řízení kdykoliv a uplatňujete ho přímo u insolvenčního správce obdobným způsobem jakoby, byste ho uplatňovali za povinným dlužníkem. Na uplatnění není tedy stanovena žádná propadná lhůta. Doporučujeme však nároky na výživné uplatňovat již od začátku insolvenčního řízení, aby insolvenční správce měl dostatek času nároky v řízení zrevidovat, zapracovat je v řízení do budoucího splátkového kalendáře dlužníka, a aby tak byl zajištěn plynulý přechod v úhradách výživného z dlužníka na úhrady prostřednictvím insolvenčního správce (z prostředků dlužníka).

Důležité je si i uvědomit, že insolvenční správce nehradí výživné ze svých finančních prostředků, ale s postižitelných příjmů dlužníka. Má-li tedy dlužník výpadky v příjmech či je dokonce bez příjmů není v takovém případě možné výživné v oddlužení hradit, protože na něj nejsou dostatečné finanční prostředky. Neuhrazené běžné výživné se v oddlužení eviduje a v případě, že je neuhrazeno se jeho úhrada přesouvá do dalšího budoucího měsíce.

V případě, že jste účastníkem insolvenčního řízení a máte schváleno oddlužení a dostanete se do situace, že máte snížený příjem v důsledku pracovní neschopnosti nebo případné nezaměstnanosti, je třeba abyste o vzniklé situaci informovali svého insolvenčního správce a obeznámily ho o okolnostech výpadku příjmu. Důležitá je vždy komunikace se správcem. V případě, že by Vaše splátky v oddlužení byly nedostatečné či nulové déle jak 3 měsíce budou v oddlužení splněny zákonné podmínky k podání návrhu na zrušení oddlužení.

V případě, že je však dlužník v řízení kontaktní a má proaktivní snahu oddlužení řádně plnit a splnit dají se obvykle vzniklé situace (výpadky příjmu apod.) překonat. Nejhorší možná varianta tedy je, že dlužník v řízení rezignuje a stane se nekontaktním, v takovém případě není obvykle jiná možnost než schválené oddlužení dlužníku zrušit.

V případě podstatných změna v poměrech dlužník lze např. požádat i o tzv. přerušení oddluženi („přerušení splácení oddlužení“) a to až na dobu 12 měsíců.

V případě, že by u Vás nastala situace, že budeme disponovat více příjmy v jednom časovém úseku jako např. příjem z podnikání + brigáda, hlavní pracovní poměr + brigáda nebo některý  z důchodů (starobní, invalidní) +  příjem z brigády či  zaměstnání, je třeba vždy o svých příjmech a jejich souběhu informovat svého insolvenčního správce. Ten následně ve spolupráci s insolvenčním soudem stanoví další postup v řízení. Tedy jak bude s příjmy nakládáno. Vždy by Vám však měla zůstat nepostižitelná výši příjem v závislosti na dosaženém celkovém příjmu. 

V případě zahájení podnikání, je dobré buď dopředně danou změnu projednat s insolvenčním správcem. V závislosti na Vašem podnikání, očekávaných příjmech a výdajích Vám pak bude určena tzv. zálohová splátka z podnikání. Tuto splátku bude poté nutné každý měsíc v rámci oddlužení posílat na účet majetkové podstaty.

Ano, v případě jste účastníkem oddlužení na které se vztahuje novela insolvenčního zákona účinná od 1.6.2019 lze v oddlužení požádat o přerušení oddlužení. V takovém případě je nutné sepsat žádost/návrh na přerušení oddlužení a vylíčit tam rozhodné skutečnosti z jakého důvodu o přerušení žádáte a na jakou dobu. Žádat lze maximálně o 12 měsíců a žádost o přerušení oddlužení lze v oddlužení podat pouze 1x za celou dobu řízení. V případě, že byste si tedy požádali např. pouze o 3 měsíce, nelze v řízení již nikdy žádat o nevyužitých 9 měsíců. Navrhovaná délka tedy vždy závisí na Vašem posouzení situace.

O návrh na přerušení oddlužení následně rozhoduje insolvenční soud, který návrhu buď vyhoví a oddlužení přeruší nebo nikoliv.

V případě, že návrhu bude vyhověno, nebudou Vám v oddlužení prováděna srážky z příjmu nebo nebude hrazena zálohová splátka z podnikání. V průběhu přerušení bude třeba však hradit odměnu insolvenční správce sníženou o 70 % + paušální náhradu hotových výdajů.

 

Nejčastější dotazy – na konci / po ukončení oddlužení

V případě úspěšného ukončování oddlužení není třeba z Vaší strany vyvíjet žádnou aktivitu. Po uplynutí předepsaného počtu měsíců či popř. v případě 100 % všech závazků podává insolvenční správce v řízení tzv. zprávu o splnění oddlužení. Touto zprávou správce dává na vědomí insolvenčnímu soudu, že oddlužení bylo dlužníkem splněno, a zároveň správce podává návrh k přiznání osvobození či nepřiznání osvobození v závislosti na plnění povinností dlužníka v průběhu oddlužení.

I po ukončení Vašeho oddlužení budete nadále vedeni v insolvenčním rejstříku. Předmětný spis však již bude veden jako neaktivní – skončená věc. Po uplynutí zákonné lhůty 5 let od právní moci skončení oddlužení budete z insolvenčního rejstříku vymazáni. Postup a proces je dán zákonem a lhůtu výmazu z rejstříku není možné zkrátit.

Tyto situace se při ukončování řízení stávají, je třeba uvědomit si, že i po uplynutí poledního splátkového měsíce jste pořád účastníkem neskončeného oddlužení (soudního řízení), které má svá pravidla a procesy, a že tedy oddlužení se nekončí ze dne na den uplynutím posledního splátkového měsíce a občas se stane, že než jsou ukončeny srážky z příjmu, tak plátce příjmu doběhem srážku provedena a odešle k insolvenčnímu správci. Pokud se toto stane, tak tato „splátka navíc“ Vám bude následně insolvenčním správcem vydána zpět. O provedenou srážku z příjmu tedy nepříjdete.


NENAŠLI JSTE ODPOVEĎ NA VAŠÍ OTÁZKU? NAPIŠTĚ NÁM

Žádost o pomoc

Napište nám co nejvíce informací k Vašemu případu a my se s Vámi brzy spojíme.