Ing. Jakub Harvan

Insolvenční správce
Insolvenční návrhy, konzultace a poradenství

Insolvenční návrhy

Zpracováváme insolvenční návrhy.

 

 • pro fyzické osoby – samostatně i pro manžele

  Jednou z možností insolvenčního řízení fyzických osob je oddlužení (osobní bankrot).
  Při oddlužení jsou pod dohledem insolvenčního správce a insolvenčního soudu uspokojeni věřitelé v minimální míře 30%. Až o 70% veškerých dluhů může být dlužníkovi snížena dlužná částka.
 • pro společnosti a fyzické osoby – podnikatele

  Zajišťujeme řešení krizového managementu firmy, posuzujeme nutnost podání insolvenčního návrhu a uvedení firmy do konkursu.
  Konkurs je jednou z forem insolvenčního řízení, ve kterém nároky věřitelů uspokojuje právnický subjekt či fyzická osoba – podnikatel. Cílem je maximální uspokojení věřitelů prostřednictvím peněz získaných zpeněžením majetku dlužníka.
 • pro věřiteleNabízíme převzetí agendy spojené s postavením insolvenčního věřitele.
  Upozorňujeme, že insolvenční zákon stanoví pro věřitele jasné lhůty a dodržování veškerých právních formalit. Jejich nedodržením může věřitel přijít o nárok na vyrovnání a v konkursu není zařazen mezi věřitele.

Nejdůležitější zásady v insolvenčním řízení:

 • Na počátku insolvenčního řízení zná dlužník přesně výši dluhů.
 • V insolvenčním řízení jsou zastaveny úroky z prodlení, penále a případné pokuty.
 • Procesem insolvenčního řízení nesmí dlužník řešit dluhy vzniklé z majetkové trestné činnosti.
 • Oddlužení prostřednictvím splátkového kalendáře ve výši 30% dluhů lze uplatnit pouze u dluhů fyzických osob, jestliže se jedná o nesplněné závazky vzniklé z běžného občanského života, nikoli z podnikání.
 • Žadatel o insolvenční řízení musí podat řádně vyplněné formuláře k místně příslušnému soudu. Pro člověka neznalého vyplňování insolvenčních návrhů se jedná o proces velice složitý. Nesprávné či neúplné podání žádosti bývá nejčastější příčinou zamítnutí insolvenčního řízení. Určitě se vyplatí využít služeb zkušeného zástupce.

v souvislosti s novelou insolvenčního zákona účinnou od 1.7.2017 si dovolujeme informovat případné zájemce o zpracování insolvenčníhonávrhu, že insolvenční návrh je oprávněn zpracovat insolvenční správce, advokát, notář, exekutor nebo akreditovaná osoba. 

Akreditovaná osoba je povinna návrh dlužníku zpracovat zdarma. 

U zbylých osob je vyhláškou stanovena jednotná cena, a to 4000,- Kč za jednotlivce a 6 000,- Kč za manželé. Dlužník zpracovateli zpracování nehradí, ale zpracovatel si nároky přihlašuje do insolvenčního řízení daného dlužníka.

Je zakázáno přijmat jakékoliv další plnění od dlužníka.